Start      Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj

AKTUELL KULLINFORMATION


Uppdaterad 2013-05-01

Aktuell kullinformation för kort- och långhår

Som valpköpare har du alla möjligheter att via vår hemsida hitta din nya familjemedlem. Svenska Collieklubben arbetar med att säkerställa colliens framtid som en social, sund, frisk samt mentalt stabil hund vilket framgår av SCK:s Avelspolicy (RAS). 


Länk till avelsstrategi och avelsmål >>


Uppfödare anmäl din kull >>

Collien ingår sedan 2010 i en pilotstudie för utveckling av Mentala index.  
Rekommendationerna för avel för bättre mentalitet har anpassats till de Mentalindex som sedan 2012 finns för den långhåriga collien.
Läs mer om Mentalindex här >>


KULLARNA

Fråga Kullinformatörer | Korthårskullar | Långhårskullar  


Rekommendationer för avelsdjur enligt RAS

För valpkullarna här på hemsidan redovisas följande data:

HÄLSA

HÖFTER: HD A eller B, krav för att registrera kullen hos SKK
(Senaste resultatet gäller enl. SKK:s anvisningar)
ARMBÅGAR: Om det finns resultat (inget krav) så redovisas detta som ED (xx)
Avelsdjur skall inte ha konstaterad ED grad 1 eller sämre.
ÖGON: Officiellt resultat för ögonspegling, både valp och efter 1 års ålder.
(Sämsta resultatet gäller enl. SKK:s anvisningar)
Alla collies skall ögonspeglas som valp och avelsdjur skall omspeglas efter 12 månaders ålder. Diagnoser
som colobom, näthinneavlossning eller blödning i ögat skall inte användas i avel.

Inavelsgraden för kullen
(Kan inte beräknas för kullar med blandning av kort- och långhår.)

EXTERIÖR
Bästa resultat från utställning och/eller exteriörbeskrivning.

MENTALITET
Avelsdjur skall ha genomfört MH-beskrivning (Mentalbeskrivning Hund). Collieklubben avråder från att hundar med brutet MH används i avel. Har hunden ett avbrutet MH kommer den inte att få ett fullständigt Mentalindex för alla egenskaper. Alla hundägare har möjlighet att själva avbryta sin hunds MH, om man känner att hunden inte är sig själv. Man får då möjlighet att göra om beskrivningen vid ett senare tillfälle. Under de senaste 10-15 åren har avelsredskapen utvecklats till att bli riktigt goda. Mentalindex är ett avelsredskap som vilar på vetenskaplig grund och som är till mycket god hjälp vid bedömning om hundens mentala status. För närvarande finns Mentalindex bara för långhårig collie. 

Mentalindex (MI) Under 2012 togs de första Mentalindex fram som nu ligger till grund för urval av avelsdjur. Avelsvärden skattas för de fyra så kallade sammanvägda personlighetsegenskaper som definierats från olika delmoment i MH. De fyra egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, Lekfullhet och Jakt-intresse. Man också har tagit fram ett avelsvärde för momentet Skott. För collie är det främst två egenskaper som behöver förbättras; Nyfikenhet/Orädsla och Skott. 

En hunds avelsvärde, eller index, för en egenskap uttrycks som ett värde där 100 representerar rasens medelvärde. Man beräknar kullens index per egenskap genom att summera föräldradjurens mentalindex och dela med två ((mor+far)/2). Valpar i kullar som får ett skattat index över 100 ärver mer av egenskapen medan valpar i kullar som har index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som tillsammans ger ett index för kullen över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Är man nöjd med rasens medelvärde väljer man avelsdjur som tillsammans ger en kull med indexvärden omkring 100, vill man driva avelsarbetet i en viss riktning väljer man avelsdjur som tillsammans ger en avvikelse från 100. Alla listor över MI för långhårig collie återfinns på hemsidan under Mentalindex.

REDOVISAS FÖR KULLARNA:
För långhår: Då båda föräldrarna har MENTALINDEX:
Kullens skattade Mentaltindex redovisas i tabellform för egenskaperna där de viktigaste egenskaperna är de två första:
- Nyfikenhet/Orädsla (N/O)
- Skott
- Socialitet (SOC)
- LEK
- JAKT

Skattat Mentalindex för kullen - ett exempel

N/O

Skott

Soc

Lek

Jakt

Far

105

105

105

100

90

Mor

91

95

95

105

104

Kullsnitt

98

100

100

102,5

97


Då båda
eller en av föräldrarna saknar MENTALINDEX:
Än så länge finns inga Mentalindex för korthåren. För avelsdjur utan Mentalindex bör avelsdjuren ha genomgången MH med följande resultat (enligt RAS):
- Kontakt moment 1a, b och c; ej kryss i ruta 1
- Kvarstående rädsla moment 6d & 7c; ej kryss i ruta 5
- Skott moment 10; ej kryss i ruta 5
eller så kan hunden ha godkänt mentaltest (MT).

Länk till MH-protokollet med beskrivning av de olika momenten >>

Faktiska värden från avelsdjurens mentalbeskrivningsprotokoll – ett exempel 

Kontakt

Kvarstående rädsla 

Skott

Moment

1a

1b

1

6d

7c

10

Far

3

3

3

2

2

2

Mor

4

3

2

1

3

 

Är en förälder en import så anges detta. Har hunden ett brutet MH anges detta samt var i banan som 
unden bröt.ARBETSMERITER

OFFICIELLA RESULTAT:
Alla officiella arbetsmeriter; t ex i lydnad, bruks, rally, agility osv.© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor