Start      Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
OM COLLIE - AVELSSTRATEGI OCH AVELSMÅL

Uppdaterad 2015-03-24


 
AVELSPOLICY FÖR COLLIE >>


Länk till uppföljning av avelspolicyn >>

   BREEDING STRATEGI FOR COLLIE


The new Breeding Strategi dated 2011-05-16 has not been translated yet... 

 


Reviderat RAS med ny låsningsperiod 2011-2018
Klubbens RAS har under 2010 utvärderats och SCK har numera ett reviderat RAS som togs på SCK:s medlemsmöte 2011-02-20 och som den 30 maj 2011 har fastställts av SKK.

Det nya RAS-dokumentet (Avelspolicy) hittar du nu på länken här ovan.


Uppföljning enligt Avelspolicyn
Svenska Collieklubbens avelspolicy anger ett antal mål som regelbundet skall följas upp. regelbundet presenteras de senaste siffrorna här på hemsidan. Länk till uppföljning av avelspolicyn >>

SCK:s mål består av; HD, Ögonstatus, MH, MH egenskapsvärden, Arbetsmeriterande hundar samt Exteriör.  

Målen följs upp enligt två modeller; en kortsiktig samt en långsiktig. 
Båda dokumenten är så kallade levande dokument, dvs. de följs upp regelbundet för att man tidigt skall kunna se eventuella förändringar. I den kortsiktiga redovisningen visar hur läget ser ut under innevarande år jämfört med fjolårets. Om en hund född 2003 tävlar i bruks 2009 finns denne hund med i årets siffror medan den på den långsiktiga redovisningen finns med under år 2003.

  

Bakgrund till Avelspolicyn
I SKK:s Verksamhetsplan antagen på Kennelfullmäktige 2001, finns ett mål som säger att samtliga rasklubbar ska ha en rasspecifik avelsstrategi (RAS) med utgångspunkt från rasens särskilda behov, färdigställd senast under 2004. Det är upp till varje rasklubb att göra sin egen avelsstrategi, men för de klubbar som inte har färdigställt en sådan strategi senast under 2004 är det troligt att SKK helt enkelt ger dem en avelsstrategi. Denna skall grunda sig på SKK:s egen avelspolicy och Europarådets konvention om skydd av sällskapsdjur. Svenska Collieklubben är naturligtvis av den åsikten att vi själva ska utarbeta en avelsstrategi, som tar hänsyn till de frågor som är specifika för collie.

Under våren 2002 tillsattes en grupp av fyra personer att arbeta med att ta fram ett förslag till avelsstrategi och avelsmål. Ett flertal synpunkter från såväl lokalområden som privatpersoner har inkommit och dessa har beaktats vid arbetet med avelsstrategin. Avels- och uppfödarkommitténs förslag för avelsstrategi för collie bygger på dessa synpunkter och förslag, samt de som framkom på Colliekonferensen i november 2003.

Vad är då en avelsstrategi? Avel, det är planmässig fortplantning av djur, och strategi är konsten att planlägga i stort. En avelsstrategi är följaktligen tillvägagångssättet i stora drag för en planmässig fortplantning av djur. Avelsstrategin ligger till grund för klubbens Avelspolicy, som är det grundläggande handlingsprogrammet för hur vi ska bära oss åt när vi avlar på våra collies, och allt detta resulterar så småningom i avelsmål, det vill säga vad vi vill åstadkomma med vårt avelsarbete.

 

Utvärdering av RAS för samtliga Bruksraser 2009-2014

Finns här! >>
 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor