Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjjHär finner ni frågor och svar som rör projekt Mentalt Sund Collie. 
Frågor som har kommit projektgruppen tillhanda, svaren är skrivna av Per Arvelius och Katja Grandinson, SLU. Har ni fler frågor eller funderingar skicka dem till: projektet@svenskacollieklubben.se

Presentation av Katja Grandinson och Per Arvelius
Här >>


Uppdaterad 2012-09-04

Frågor och Svar

Fråga:
Är det så att en hund med brutet MH, inte får något indextal (ex. på skottet) fast den har avkommor, syskon m.m som gjort MH? Räknas inga släktingar med för den hunden alls?

Svar:  
För att en hund ska kunna få ett indexvärde så måste hunden i fråga ha ett eget MH resultat.
Indexvärdena för de olika egenskaperna vägs samman utifrån flera olika delar i ett MH. Hunden måste ha genomfört samtliga delar som ingår i en egenskap för att få ett indexvärde. Så en hund som bryter ett MH kan få ett värde för tex Socialitet då dessa delar alla är i början av MH. Men hunden kan inte få ett värde för skott då det kommer sist i beskrivningen.
Vilka delar som vägs in i de olika egenskaperna finns beskriver dels i specialnumret av CB som kom ut våren-12 men även på Collieklubbens hemsidan
http://www.svenskacollieklubben.se/mentalindex/egenskapsvarden.htm

 En hunden får inget värde baserat enbart på släktingars MH resultat.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Jag är förvirrad över de där miljöfaktorerna och deras viktning. Det verkar ju som om man kan påverka indexet ganska mycket om man går vid en annan ålder eller möjligen vid en annan tidpunkt på året. Få se nu hur andra vovvar ska planera sina MH, lönar det sig att gå i yngre år eller lönar det sig att vänta till sommarmånaderna?

Svar:
Tvärtom skulle jag vilja säga! Ett index är mycket svårare att påverka genom att taktikvälja ”rätt” beskrivare, ”rätt” ålder, ”rätt” tid på året med mera, än vad hundens eget resultat är. Ett av skälen till detta är att då vi beräknar indexen så korrigerar vi för ett antal så kallade miljöfaktorer (kön, ålder, testmånad och så vidare). Det betyder att om till exempel unga hundar i genomsnitt visar högre intensitet för en egenskap än vad äldre hundar gör, så adderar den statistiska modellen lite intensitet till en gammal hunds resultat och drar ifrån lite för den unga hunden. Om man bara tittar på hundarnas egna resultat kommer den unga hunden att se ”intensivare” ut för egenskapen, men om man tittar på indexet kommer det alltså att spela betydligt mindre roll vid vilken ålder man valt att beskriva hunden.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Min hund har aldrig reagerat på skott i andra situationer, men gjorde det på MH, blir inte indexen missvisande då?

Svar:
Man bör alltid ta hänsyn till att ett potentiellt avelsdjur visar jämförelsevis mer rädsla i vissa situationer än vad andra hundar i rasen gör. Det kan vara många orsaker som gör att du upplever att den inte reagerat annars. MH är en väldigt speciell situation för en hund och hunden blir belastad på ett sätt som den normalt inte blir till vardags. Kanske har den tidigare utsatts för skott i så trygga miljöer att den klarat av att hantera obehaget då, men i kombination med den övriga belastningen vid MH så visar den rädsla.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Jag är själv collieägare och har kontakt med flertalet olika uppfödare, med de olika intressen inom "hundvärlden" som finns.
Ett exempel på hur olika råd kan vara från olika uppfödare, är att jag vet dem som uppmanar sina valpköpare att leka väldigt mycket med valpen/hunden, kampa ofta och mycket!
Medan det finns andra uppfödare som aldrig nämner något om att leka med hunden, vissa tycker till och med att det är negativt med hundar som kampar...
När man jämför MH-resultat från hundar ifrån två kennlar med så olika inställning till lek, känns det som om det är ganska svårt att avgöra om hundarnas lekfullhet på MH beror på arv eller miljö? I detta exempel, kommer det ju krasst sett vara så att de hundar som leker är släkt med varandra och att de hundar som inte leker är släkt med varandra.
Det skulle kunna tolkas som en mycket hög arvbarhet för lekfullhet, men lika gärna som ett resultat av uppfödares olika intressen och åsikter!

Svar:
Kloka och berättigade funderingar! Vi har hanterat den beskrivna problematiken genom att ta hänsyn till vilken kull hunden kommer ur. Om uppfödare A generellt väljer/pushar sina valpköpare annorlunda än kennel B så torde detsamma gälla inom en enskild kull.
___________________________________________________________________________

Fråga:
Det jag främst skulle jag vilja veta lite mer om är hur ni har gått tillväga för att beräkna arvbarheten, med grund i MH. Jag ser att ni har tagit med i beräkningarna att det finns vissa miljöfaktorer som kan påverka resultatet, men jag undrar om ni även tagit med skillnader som beror på vilken kennel hunden kommer ifrån?

Svar:
Kennel finns inte med i den modell vi använder för tillfället, däremot kull. Och eftersom alla kullsyskon ju kommer från samma kennel så täcks ”kenneleffekten” sannlikt till stor del in ändå.
___________________________________________________________________________

Fråga:
Skiljer sig graden av påverkan på en individs index-värde beroende på hur nära släktskapen är? Till exempel; har MH-resultat från en individs helsyskon större påverkan på individens index, jämfört med dess halvsyskons MH-resultat? Vilka släktingar har i så fall störst betydelse för individens index?

Svar:
Ju närmare släkt två hundar är, desto mer lika är de genetiskt och därmed påverkar de även varandras index mer. Om vi tänker oss ”normala” släktskapsförhållanden, dvs bortser från att individer som en följd av inavel kan vara väldigt nära släkt, så har en förälder och dess avkomma störst påverkan på varandras index. Eftersom en förälder oftast har många avkommor, medan varje avkomma ju endast har en mor respektive en far, så påverkar avkommorna tillsammans sina föräldrars index mer än vad föräldrarna påverkar avkommornas. ___________________________________________________________________________

Fråga:
Vilka släktingar ingår i en individs indexvärde?

Svar:  
Alla hundar med MH-resultat som går att identifiera som släktingar via SKKs härstamningsdata påverkar en hunds index.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Har forskarna Arvelius och Grandinson någon form av rättighet till Mentalindex och innebär denna i så fall någon form av ekonomisk fördel för dem?

Svar:
Svaret är Nej på båda frågorna.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Vem ansvarar för uppdatering av Mentalindex och hur ofta kommer dessa uppdateringar att göras framöver?

Svar:
Collieklubben ansvarar för projektet i sin helhet. Uppdateringar är planerade att tills vidare göras av Per Arvelius och Katja Grandinson en gång per halvår.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Hur görs beräkningarna av Mentalindex rent praktiskt? Är det ett datorprogram som räknar fram detta? Hur ser formeln för beräkningen ut (om sådan finns)?

Svar:
Vi använder ett program som heter DMU för att skatta indexen. Programmet är utvecklat i Danmark för att användas inom husdjursaveln och är väl spritt och beprövat. Formeln är ganska knepig att förstå om man inte är insatt i matrisalgebra och så kallade mixed models equations, men på ett mer intuitivt plan skulle man kunna skriva den så här: En hunds resultat vid MH = Hundens kön + Beskrivningsår + Beskrivningsmånad + Hundens ålder + Beskrivningstillfälle + Kull + Beskrivare + Hundens gener (avelsvärde, index) + ”Resten”. Det vill säga vi korrigerar en hunds resultat för vilket kön hunden har, när på året beskrivningen är gjord och så vidare, för att därigenom komma så när sanningen som möjligt i fråga om vilka gener hunden har. ”Resten” syftar på sådana miljöfaktorer vi inte har information om och därför inte kan korrigera för. Det som inte framgår av denna ”intuitiva” formel är att vi inte bara korrigerar för en rad miljöeffekter, utan även väger in släktingars resultat, allt för att komma så nära sanningen som möjligt när det gäller vilka gener en hund har för en viss egenskap.

___________________________________________________________________________

Fråga:
En hund som har utländska hundar i stamtavlan eller få släktingar som är MH beskrivna hur påverkar det en individs index?

Svar:
I en avelsvärdering kan man inte plocka ut hundens verkliga, sanna avelsvärde, utan man gör en uppskattning baserad på den information man har om hundens egen prestation och om släktingars prestation. Därför är man på ”genetikspråk” alltid petig med att kalla indexen för just ”skattade index” eller ”skattade avelsvärden” för att särskilja dem från hundarnas sanna avelsvärden som vi aldrig kan komma åt för egenskaper som i likhet med mentalitet styrs av många gener ihop med olika miljöfaktorer.

När vi skattar (beräknar) avelsindexet för en hund så tar vi - utöver hundens eget MH-resultat - hänsyn till alla släktingars MH-resultat. De släktingar som inte gjort MH, vare sig de är utländska eller svenska, bidrar inte till en hunds mentalindex, det vill säga de vare sig höjer eller sänker det.

Även om vi inte kan räkna ut det sanna avelsvärdet, så kan man beräkna hur säkert det skattade avelsvärdet är. Ju fler och närmare släktingar som gjort MH, desto säkrare blir skattningen av en hunds index. Säkerheten presenteras som ett så kallat medelfel. Medelfelet kan tolkas som det intervall (index plus/minus medelfel) som hundens sanna avelsvärde sannolikt ligger inom. Ta till exempel en hund som har ett index på 120 med ett medelfel på 15. Det tolkas som att med 67 % säkerhet kan man anta att hundens verkliga, sanna, avelsvärde ligger i intervallet 105-135. Det är viktigt att känna till att oavsett hur stort medelfelet är, så är det skattade avelsvärdet alltid ett säkrare mått på hundens nedärvningsförmåga (sanna avelsvärde) jämfört med vad den rena fenotypen (i det här fallet hundens eget MH-beskrivningsresultat) är.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Det verkar som om de som uppfann BLUP systemet har svårt att få det att fungera, hur kommer det sig att en hunds indexvärde blir sämre när hunden blir äldre?

Svar:
Det är inte korrekt att ”de som uppfann BLUP-systemet” har svårt att få det att fungera. Däremot kan det såklart – precis som alla andra verktyg – användas på ett felaktigt sätt. Det faktum att BLUP-avelsvärdet för en individ ofta blir lägre i takt med att individen blir äldre är dock inte något som betyder att systemet inte fungerar - det är faktiskt precis tvärtom!
Genom avel vill vi ju i allmänhet förändra en population, exempelvis en hundras, i en viss riktning. Ju mer framgångsrik man är i sitt avelsarbete desto större förändring kan man åstadkomma. Eftersom ett avelsvärde/index relateras till rasgenomsnittet vill vi väldigt gärna se att värdet för en enskild individ försämras för varje år som går. Skälet är att detta ju betyder att rasen som helhet blivit bättre. Den enskilda individens med stigande ålder allt sämre avelsvärde är alltså ett kvitto på att vi har varit framgångsrika i vårt avelsarbete!

___________________________________________________________________________

Fråga:
Hur påverkas de långhåriga collies som föds i korthårskullar och därmed har få nära släktingar (kullsyskon och föräldrar) som är MH beskrivna?

Svar:
Än så länge stämmer det att korthår inte inkluderas vid avelsvärderingen. Detta betyder att ett långhår med stor andel korthåriga släktingar har ett sämre utgångsläge i fråga om att kunna få ett ”säkert” index. Skälet är att ju färre släktingar med resultat som inkluderas i analysen, desto större blir indexets medelfel. Vi avser dock undersöka om korthår kan inkluderas i framtida analyser.

___________________________________________________________________________

Fråga:
Om min hund har en ”dålig” dag då den MH beskrivs, hur kan då indexvärdet bli korrekt?

Svar:
Generellt är det så att BLUP-avelsvärden är betydligt mindre känsliga för tillfälligheter än om man baserar sitt avelsbeslut bara på individens egen prestation. Skälet är dels att man vid BLUP-avelsvärderingen automatiskt korrigerar för en rad så kallade miljöfaktorer, dels att släktingars resultat vägs in. Detta betyder att om en hund presterar ”sämre” på MH än vad den så att säga har gener för, så förväntar vi oss att indexet blir ”bättre” än hundens eget MH-resultat

___________________________________________________________________________

Fråga:
Om det är EN individ i en MH-beskriven kull som har sämre värden på sin beskrivning, ”förstör” inte den hunden värdet för sina släktingar då?

Svar:
Till att börja med så kan det ju vara så att vissa hundar ur en kull gör bra prestationer mycket beroende på att de har haft en gynnsam uppväxt, engagerade ägare och så vidare, medan andra presterar sämre som en följd av mindre gynnsamma uppväxtförhållanden. Detta betyder att ett medelvärde av kullens MH-resultat ger ett bättre mått på vilka gener föräldrarna har än om man bara bestämmer sig för att utgå från de som presterar bra. Vad jag vill ha sagt är att även om det bara är en hund i kullen som presterar dåligt så ska det ju faktiskt tänkas att denna hunds resultat har något att säga om vilka gener den har vilket i sin tur säger en del om vilka gener släktingarna har. Precis på samma sätt som släktingarnas jämförelsevis bättre MH-resultat kan förmodas säga en del om den sämre presterande hundens gener.
En hund med ”dåligt” resultat kan alltså påverka sina släktingars index negativt på samma sätt som en hund med ”bra” resultat kan ha en positiv påverkan på släktingarnas index. Däremot ska det väldigt mycket till för att som frågeställaren skriver en enda hund ska kunna ”förstöra” indexen för många beskrivna släktingar.

___________________________________________________________________________

Fråga:
En hund med högt index kan ju tex. ha HD-fel. Då är det ju ändå inget man ska avla på oavsett högt index eller ej.
Är det inte så att det här indexet enbart speglar hundens mentala egenskaper inte övriga kvalifikationer för att användas i avel. En hund med höga värden kan ha tex HD-fel och ska då inte användas i avel ?

Svar:
Helt riktigt – mentalindexen är bara en del av allt man som uppfödare har att väga in vid sitt val av avelsdjur!

___________________________________________________________________________

Fråga:
Ponera att jag har en tik. Hon ligger på över 100 i allt UTOM socialitet. Där ligger hon på 86. Då kan jag ju gå in o kolla det specifika indexet för socialitet. Kolla av hanarnas index och medelfel. Då hittar jag Fido. Fido har ett index på 122 och runt 100 på de andra. Kanon! Men sen börjar ju arbetet. Hur ser hälsan ut för Fido och hans släkt? Hur är de exteriört?

Så ja, indexet är ett kanonverktyg om man använder det på rätt sätt och inte ENBART ser siffror.

Svar:
Instämmer!


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor