Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj
 Startsida Mentalindex

 Mentala index

 Egenskapsvärden

 Spindeldiagram

 Artiklar i Colliebladet
 Kontakt vid frågor

 Länk till SLU

 
 Här hittar du mer info om
 projektets Fas I och II
 


Här följer en informationstext gällande indexlistorna, därefter kommer själva indexlistorna.


Avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie

Januari 2012
Katja Nilsson (fd. Grandinson) & Per Arvelius

Uppdaterad 2015-02-15

Projektet Mentalt Sund Collie syftar till att få till stånd en rutinmässig avelsvärdering för mentalitet för långhårig collie. Första delen av projektet är nu avslutad och fortsättningen, fas 2, kommer att påbörjas i början av år 2013. Som ett led i projektet påbörjar vi nu en inofficiell avelsvärdering baserad på de sammanvägda MH-egenskaper som SKK använder sig av idag. 

Avelsvärdena, eller indexen, presenteras här på Svenska Collieklubbens hemsida.

Vilka egenskaper ingår i avelsutvärderingen?
Avelsvärden skattas för de fem så kallade sammanvägda personlighetsegenskaper som definierats från olika delmoment i MH. De fem egenskaperna är Socialitet, Nyfikenhet/Orädsla, Lekfullhet, Jaktintresse och Aggressivitet. Utöver dessa fem skattas också ett avelsvärde för momentet Skott då det inte ingår i någon av de fem personlighetsegenskaperna.

Korrigering av miljöfaktorer
En fördel med avelsvärderingen framför att välja avelsdjur baserat på deras prestationsresultat är att vi kan korrigera hundens fenotyp (MH-beskrivningsresultat i det här fallet) för olika miljöfaktorer
som vi vet påverkar hur hunden beter sig. Det gör att resultatet blir mindre känsligt för om hundens beteende har påverkats av icke-ärftliga omständigheter, som till exempel väder och vind eller vem som var beskrivare  De systematiska faktorer som de skattade avelsvärdena för MH-egenskaperna är korrigerade för är effekten av kön, effekten av vilket år och vilken månad på året hunden är beskriven, vilken kull hunden är född i, vem som var beskrivare, vid vilket tillfälle hunden är beskriven och hundens ålder vid beskrivningstillfället.

Hur tolkar man avelsvärdena?
En hunds avelsvärde, eller index, för en egenskap uttrycks som ett värde där 100 representerar rasens medelvärde (egentligen medelvärdet i en så kallad referenspopulation, se nedan). Hundar som har ett index över 100 nedärver mer av egenskapen medan hundar som har ett index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som ligger över 100 för egenskapen Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Observera att för egenskapen Skott är skalan för indexet omvänd i relation till skalan som används vid registreringen av egenskapen. Det betyder att för Skott är ett index över 100 önskvärt, det vill säga hundar med index över 100 nedärver mer skottfasthet, trots att ett högt värde på fenotypskalan egentligen betyder mer skotträdsla. Det beror på att man i arbete med BLUP-index traditionellt brukar vända skalan så att värden över 100 representerar det som är önskvärt i relation till avelsmålet. För alla MH-egenskaper är avelsmålet inte tydligt definierat, till exempel vad avser jaktintresse eller aggressivitet. För samtliga sammanvägda egenskaper ska skalan då tolkas som att värden över 100 står för mer av egenskapen i relation till rasens medelvärde. Är man nöjd med rasens medelvärde väljer man avelsdjur med indexvärden omkring 100, vill man driva avelsarbetet i en viss riktning väljer man avelsdjur som avviker från 100. Kullens förväntade avelsvärde är genomsnittet av föräldradjurens index.

Rasens medelvärde är beräknat baserat på resultat från hundar födda åren 2006 - 2010. Denna grupp kallar man för referenspopulation. Referenspopulationen ska spegla den genetiska nivån för respektive egenskap i den svenska populationen av nu levande hundar. Vilka hundar som ingår i referenspopulationen ändras alltså med tiden. När avelsvärderingen görs om nästa år kommer referenspopulationen istället definieras som hundar födda åren 2007-2011. Definitionen av referenspopulationen utgår i det här fallet från samma definition som SKK använder vid beräkning av HD/ED-index.

Hur säkert är en individs avelsvärde?
I en avelsvärdering kan man inte plocka ut hundens verkliga, sanna avelsvärde, utan man gör en uppskattning baserad på den information man har om hundens egen prestation och om släktingars prestation. Därför är man på ”genetikspråk” alltid petig med att kalla indexen för just ”skattade index” eller ”skattade avelsvärden” för att särskilja dem från hundarnas sanna avelsvärden som vi aldrig kan komma åt för egenskaper som i likhet med mentalitet styrs av många gener ihop med olika miljöfaktorer. Även om vi alltså inte kan räkna ut det sanna avelsvärdet, så kan man beräkna hur säkert det skattade avelsvärdet är.

Säkerheten för ett skattat avelsvärde beror på egenskapens så kallade arvbarhet och på hur mycket information man har om en viss individ. Ju högre arvbarhet desto större säkerhet, och ju mer information (fler beskrivna släktingar, i synnerhet avkommor) en individ har desto säkrare blir individens index. De sammanvägda MH-egenskaperna har högre säkerhet jämfört med egenskapen Skott. Det är viktigt att känna till att oavsett hur stort medelfelet är, så är det skattade avelsvärdet alltid ett säkrare mått på hundens nedärvningsförmåga (sanna avelsvärde) jämfört med vad den rena fenotypen (i det här fallet hundens eget MH-beskrivningsresultat) är.

Säkerheten presenteras här som ett så kallat medelfel. Medelfelet kan tolkas som det intervall (index plus/minus medelfel) som hundens sanna avelsvärde sannolikt ligger inom. Ta till exempel en hund som har ett index på 120 med ett medelfel på 15. Det tolkas som att med 67 % säkerhet kan man anta att hundens verkliga, sanna, avelsvärde ligger i intervallet 105-135.

Vilka hundar får ett avelsvärde?
Avelsvärderingen bygger på samtliga registrerade MH-beskrivningar för långhårig collie, fram till början av januari 2012. För att få ett avelsvärde presenterat måste hunden ha ett eget MH-beskrivningsresultat. Alla hundar som har komplett information för de delmomenten som summeras i en sammanvägd egenskap ingår i analysen för den egenskapen. Även hundar som har en avbruten MH-beskrivning kan alltså få avelsvärden för till exempel Socialitet, då den egenskapen vägs ihop av de första delmomenten i en MH-beskrivning. Hur många avelsvärden en hund med brutet MH får beror på hur långt i beskrivningen hunden kom. För brutna beskrivningar har ingen skillnad gjorts beroende på om det var ägaren eller beskrivaren som avbröt. Om en hund har mer än ett beskrivningsresultat i databasen är det den senast utförda som använts i analysen. Avelsvärden presenteras inte för hundar födda före år 2000. 

BLUP och släktskap
Den i dag mest använda metoden för avelvärdering är BLUP (utläses Best Linear Unbiased Prediction), och det är denna metod som använts även för collie.  Eftersom man i BLUP-avelsvärderingen tar hänsyn till all släktskapsinformation som finns om varje hund gör det att familjer, t.ex. kullsyskon och föräldrar, får likartade avelsvärden. De djur som hamnar i topp för en viss egenskap riskerar alltså att vara nära släkt med varandra. Det är alltså fortfarande minst lika viktigt som tidigare att se till att inte nära släktingar överutnyttjas i avelsarbetet! Förutom indexet för en viss egenskap måste man alltså precis som tidigare ta hänsyn till släktskap och inavelsaspekter och förstås alla andra egenskaper i avelsmålet som till exempel hälsa och exteriör.

Vill du ha mer detaljerad information?
Ytterligare beskrivningar av BLUP-index finns att läsa i Colliebladet nr. 3 2011:
”Avelsindex som hjälpmedel i hundaveln”, och i Colliehandboken 2011: ”BLUP-index för mentalitet – ett nytt verktyg i verktygslådan för collieuppfödare”.  

Läs även gärna SKKs beskrivning av index för HD och ED. Det gäller andra egenskaper men principiellt går avelsvärderingarna till på precis samma sätt. Länk till SKK om HD/AD Index >>

Har du frågor?
Om du har frågor om avelsvärderingen, index eller enskilda hundars resultat kan du vända dig till Svenska Collieklubben
projektet@svenskacollieklubben.se.

De listor som redovisas här är sammanställda för hundar födda 2000 eller senare.
Listorna är sammanställda utifrån data som bygger på MH-resultat tom januari 2013.

SAMMANLAGD LISTA
Är en lista för Tikar och en för Hanar, där en hunds samtliga värden finns med.
Vardera listan är sorterad i alfabetisk ordning.


SAMMANLAGD LISTA MED MENTALINDEX OCH HÄLSOINFORMATION 
Ny 2013-08-06
Ett hjälpmedel för dig som uppfödare som letar lämplig partner till din tik/hane.

Det finns en lista per hårlag som innehåller alla individer av båda könen som har ett Mentalindexbåda könen per hårlag. All hälsodata är hämtad från Lathunden och du hittar nu info om HD, ED, senaste ögonresultat, antal valpar samt antal barnbarn, kön, födelsedatum samt färg i samma fil som Mentalindexen. Listorna är sorterade efter födelsedatum med de yngsta överst vilket medför att du snabbt kan skaffa dig en överblick över hela kullar då de individerna ligger samlade. T ex får du snabbt en bild av hur höftledsstatusen för hela kullar ser ut.

Den här Excelfilen hittar inte den perfekta partnern till din hund med den kan hjälpa dig att hitta en handfull kandidater. Dessa kandidater och deras familjebild bör du sedan studera närmare i SKK:s Hunddata. 
  
Listorna är i Excel men är låsta av den anledningen att det är väldigt lått att "röra om" i en lista om man inte behärskar Excel. Den som behärskar Excel vet hur man kommer runt låsningen.
Du hittar både långhår och korthår i samma fil, dock på var sin flik.

Lycka till!!


SAMMANLAGDA LISTOR BÅDA KÖNEN MED HÄLSA OCH MI  >> ALLA HÄLSA+MI.XLS (februari 2015)

SAMMANLAGD LISTA TIKAR  >> LÅNGHÅR TIK (jan 2015) >> KORTHÅR TIK (jan 2015)
SAMMANLAGD LISTA HANAR  >> LÅNGHÅR HANE (jan 2015) >> KORTHÅR HANE (jan 2015)
INDEX NYFIKENHET/ORÄDSLA   >> LÅNG- och KORTHÅR NO (januari 2015)
INDEX SOCIALITET  >> LÅNG- och KORTHÅR SOC (januari 2015)
INDEX JAKTINTRESSE  >> LÅNG- och KORTHÅR JAKT (januari 2015)
INDEX LEKFULLHET  >> LÅNG- och KORTHÅR LEK (januari 2015)
INDEX SKOTT  >> LÅNG- och KORTHÅR SKOTT (januari 2015)

NYTT Information om mentalintex för korthår och avelsvärderingen juni 2013
KLICKA HÄR >>

Listorna visas i PDF, här finns en kort information hur man kan söka i en PDF fil
Sök i PDF
KLICKA HÄR >>


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor