Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj

 
"FEMHÖRNINGEN"
ett annat sätt att beskriva specifika egenskaper på MH

Källa: Blixt, I-L., Blixt, C., Svartberg, K., 2007. Mentalitetsboken
Kenth Svartberg är Doktor i etologi vid Stockholms universitet

Uppdaterad 2012-03-14

I sitt doktorsarbete 2003 ”Personality in dogs” grupperar Kenth Svartberg de 33 delmomenten vid MH i fem olika egenskaper. Denna gruppering har sedan legat till grund då man talar om egenskapsvärden vid bearbetning av MH-data.
Här nedan ser ni vilka delar i MH som finns med i vilken egenskap på femhörningen.
Längre ner på sidan ligger ett MH-protokoll. I protokollet har de olika momenten färgats med respektive egenskaps färgkod, enligt rubrikerna här nedan.

Socialitet
Beskriver hundens attityd vid möte med en främmande person; från reserverad och tillbakadragen (lågt värde) till aktivt hälsande och stor vilja att följa och hanteras (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av
1a, 1b och 1c
Se MH-protokollet längre ner på sidan.

Nyfikenhet/Orädsla
Beskriver hunden reaktion vid överraskande eller okända händelser, och kan ses som ett mått på hundens allmänna ”miljörädsla”; från undvikande och flyktbenägen med litet utforskande (lågt värde), till en undersökande och orädd attityd (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 6a (omv), 6c, 6d (omv), 7a (omv), 7b, 7c (omv) och 8d. (”Omv” innebär att skalan vänds innan medelvärdet beräknas, det vill säga 1 ger 5, 2 ger 4, och så vidare). Se MH-protokollet längre ner på sidan.

Lekfullhet
Beskriver hundens allmänna intresse att leka föremålslekar med människor (exempelvis jaga efter kastade föremål och ha dragkamp); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 2a, 2b, 2c, 9a och 9b.
Se MH-protokollet längre ner på sidan.

Jaktintresse
Beskriver hundens benägenhet att springa efter ett simulerat litet byte (relaterat till egenskapen
Lekfullhet, och tycks inte vara ett säkert mått på hundens intresse att jaga efter levande vilt); från litet intresse (lågt värde) till stort intresse (högt värde). Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram
medelvärdet av
3a (1 och 2) och 3b (1 och 2). 
Se MH-protokollet längre ner på sidan.

Aggressivitet
Beskriver hundens benägenhet att visa hotbeteenden i plötsliga eller okända situationer – höjd svans, morrningar, skall, rest ragg, utfall och bitförsök (en stabil egenskap i testsituationen men oklart vilken
typ av aggressiv reaktion den motsvarar i andra situationer). Från liten tendens att visa hotbeteenden (lågt värde) till stor benägenhet att visa hotbeteenden (högt värde).

Egenskapsvärdet fås genom att räkna fram medelvärdet av 5b, 6b och 8a.
Se MH-protokollet längre ner på sidan. 

Förklaring till femhörningen
”Femhörningen” liknar en vanlig MH-spindel. Skillnaden är, att här visas istället 5 egenskapsvärden
som i sin tur innehåller olika delmoment från de 33 rutorna som beskrivs i ett MH-protokoll.

Varje streck på diagramaxlarna motsvarar en avvikelse med en beskrivningspoäng från rasmedelvärdet, som representeras av den inre ringen. Centrum i diagrammet har således värdet - 5 och axlarnas yttre
ändar har värdet +5 från Rasmedelvärdet.
MH-protokoll

 

1

2

3

4

5

1a.
KONTAKT
hälsning
Avvisar kontakt- morrning och/eller bit försök Undviker kontakt genom att dra sig undan Accepterar kontakt efter flera försök utan att besvara, drar sig inte undan Tar kontakt själv eller besvarar kontaktförsök Överdrivet kontakttagande, ex hoppar, gnäller, skäller
1b.
KONTAKT
samarbete
Följer inte med 
trots flera försök 
att locka. Provas inte i detta 
moment
Följer med, men strävar mot föraren eller mot annat håll Följer med men
är oengagerad i testledaren
Följer med villigt. Engagerar sig i testledaren Följer med villigt. Är överdrivet engagerad i testledaren, ex hoppar, gnäller, skäller
1c.
KONTAKT
hantering
Avvisar med morrning och/
eller bit försök
Undviker genom 
att dra sig undan eller söka stöd 
hos föraren
Accepterar hantering Accepterar, svarar med kontaktbeteende Accepterar, svarar med överdrivet kontaktbeteende
2a.
LEK 1
leklust
Leker inte Leker inte, men visar intresse Leker - startar långsamt blir aktiv Leker aktivt, startar snabbt Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt
2b.
LEK 1
gripande
Griper inte Griper inte direkt, nosar först på föremålet Griper tveksamt eller med framtänderna Griper direkt med hela munnen Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet
2c. LEK 1 dragkamp Griper inte, drar inte emot Griper tveksamt, släpper, håller, 
men drar inte emot
Griper, drar emot, men släpper, tar om Griper direkt med hela munnen, drar emot tills testledaren släpper Griper direkt med hela munnen, rycker, drar emot – även under den passiva delen - tills testledaren släpper
3a. JAKT förföljande Startar inte eller 
når inte in i 
banan
Startar men avbryter Startar tveksamt eller håller låg fart. Kan öka farten efter hand, fullföljer Startar med hög fart, målinriktat - bromsar in vid bytet Startar direkt med hög fart. Springer förbi bytet, kan vända
3b.
JAKT
gripande
Springer inte fram eller visar inget intresse för 
bytet
Griper inte, nosar på föremålet Griper tveksamt eller med tidsfördröjning Griper direkt, släpper inom 3 sek Griper direkt. Behåller bytet i minst 3 sek
4.
AKTIVITET
Är ouppmärk-
sam, ointres-
serad, inaktiv.
Är uppmärksam och lugn - står, sitter eller ligger Är uppmärksam och i huvudsak lugn. Enstaka aktivitetshöjningar Är uppmärksam, aktiv. Vandrar runt efter hand Mycket aktiv. Växlar snabbt aktiviteter
5a.
AVSTÅND LEK
intresse
Engageras inte 
av figuranten. Ointresserad
Kontroll. Avbrott kan förekomma Intresserad, följer figuranten utan avbrott Intresserad, vill iväg. Enstaka startförsök Mycket intresserad. Vill iväg. Upprepade startförsök

 

5b.
AVSTÅND LEK
hot/agg
Visar inga hotbeteende Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a del Visar enstaka (1-2) hotbeteende under momentets 1:a och 2:a del Visar flera hot- beteende, under momentets 1:a del Visar flera hot- beteende under momentets 1:a och 2:a del
5c.
AVSTÅND LEK
Nyfikenhet
Går inte fram till figuranten. Ointresserad Går fram när figuranten pratar eller bollar med föremålet Går fram till den dolda men talande figuranten Går fram till figuranten med låg kroppsställning och/eller tids fördröjning Går fram direkt till figuranten utan hjälp
5d.
Avstånd lek
Leklust
Visar inget 
intresse.
Leker inte men 
visar intresse.
Leker, griper försiktigt, släpper, drar inte emot Griper. Kan släppa och ta om. Drar emot Griper direkt. Drar emot, släpper inte
5e.
AVSTÅND LEK
Samarbete
Visar inget 
intresse
Blir aktiv men avbryter. Är aktiv med figurant när denne är aktiv Är aktiv med figurant. Intresse även mot passiv figurant Uppmanar passiv figurant till fortsatt lek
6a. ÖVERRASKNING Rädsla Stannar, 
kort stopp
Hukar sig och stannar Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter Flyr mer än 5 meter
6b. ÖVERRASKNING Hot/agg Visar inga 
hot- beteenden
Visar enstaka hot- beteenden 
(1- 2 st .)
Visar flera hot -beteende Visar flera hot -beteenden och någon attack Visar hotbeteenden och attacker som kan avslutas med aggressiva bett
6c. ÖVERRASKNING Nyfikenhet Går inte fram 
i tid
Går fram när föraren sitter på 
huk och talar till overallen - lockar på hunden
Går fram till overallen när föraren står bredvid Går fram till overallen när föraren gått halva avståndet Går fram till overallen utan hjälp
6d. ÖVERRASKNING Kvarstående rädsla Ingen tempoföränd-
ring eller 
undanmanöver.
Liten båge eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna. Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
6e. ÖVERRASKNING Kvarstående intresse Inget 
intresse för overallen.
Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på overallen vid minst två tillfällen. Biter i / leker mot overallen. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med overallen vid 2 eller fler passager.
7a. LJUDKÄNS-
LIGHET
Rädsla
Ingen 
reaktion eller endast 
kort stopp
Hukar sig och stannar. Gör undanmanöver utan att vända bort blicken Flyr högst 5 meter . Flyr mer än 5 meter .
7b. LJUDKÄNS-
LIGHET
Nyfikenhet

Går inte fram 
i tid.

Går fram när föraren sitter på huk. Talar och lockar på hunden. Går fram  till
ljudkällan då föraren står bredvid
Går fram till ljudkällan då föraren gått hava avståndet. Går fram till ljudkällan utan hjälp
7c. LJUDKÄNS-
LIGHET
Kvarstående 
rädsla
Ingen tempoförändring eller undan-
manöver.
Liten båge, eller liten tempoväxling, alt. tittar bort vid någon av passagerna Båge eller tempoväxling vid 1:a passagen. Minskat utslag vid 2:a passagen. Båge eller tempoväxling vid minst 2 passager utan minskad intensitet Visar stora mått av rädsla eller ökad rädsla efter samtliga passager.
7d. LJUDKÄNS-
LIGHET
Kvarstående intresse
Inget 
intresse för skramlet.
Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid ett tillfälle. Stannar upp. Luktar/tittar på skramlet vid minst två tillfällen. Biter i / lek mot skramlet. Intresset minskar efter hand. Biter i /leker med skramlet vid 2 eller fler passager.
8a.
SPÖKEN
Hot/Agg
Visar inga 
hot -beteenden.
Visar enstaka (1- 2 st .) hot- beteenden. Visar flera hot- beteende under längre tid. Visar flera hot -beteenden och någon attack. Visar hotbeteenden och flera attacker.
8b.
SPÖKEN
Kontroll
Enstaka kontroll, därefter inget intresse/
skärmar 
av sig
Tittar till mot spökena då och då. Kontrollerar/handlar mot spökena. Långa avbrott. (halva sträckan båda spökena eller hela sträckan ett spöke)  Kontrollerar/handlar mot båda spökena. Kortare avbrott.  Kontrollerar/handlar mot båda spökena under hela momentet. (minst 80% av sträckan båda spökena)
8c.
SPÖKEN
Rädsla
Uppehåller 
sig i huvudsak framför eller bredvid föraren.
Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Någon avståndsreglering. Uppehåller sig i huvudsak framför eller bredvid föraren. Växlar mellan flyktstart och kontroll. Uppehåller sig huvudsakligen bakom föraren. Pendlar mellan flyktstart och kontroll. Flyr eller backar längre än kopplets längd.
8d.
SPÖKEN
Nyfikenhet
Går fram när föraren tagit av figurantens huvudbonad. 
Går inte fram
Går fram när föraren talar med figuranten och lockar på hunden. Går fram till spöket när föraren står bredvid. Går fram till spöket när föraren gått halva vägen. Går fram direkt eller målmedvetet till spöket utan hjälp.
8e.
SPÖKEN 
Kontakt
Avvisar eller undviker kontakt försök. Går inte fram i tid Accepterar kontakt – är helt oengagerad, men drar sig inte undan Besvarar kontakt när figuranten bjuder. Tar kontakt själv. Balanserad. Intensivt kontakt beteende mot figuranten.
9a.
LEK 2
Leklust
Leker inte. Leker inte men visar intresse. Leker, startar långsamt, blir aktiv. Leker aktivt, startar snabbt. Leker mycket aktivt, startar mycket snabbt.
9b.
LEK 2

Gripande
Griper inte. Griper inte direkt, nosar först på föremålet. Griper tveksamt eller med framtänderna. Griper direkt med hela munnen. Griper direkt med hela munnen, hugger föremålet.
10.
SKOTT
Kort kontroll, oberörd Avtagande kontroller under lek/passivitet. Oberörd Riktar intresse mot skytten återgår till lek/passivitet. Avbryter lek eller passivitet. Låser sig mot publiken, skytten eller annat. Återgår inte till lek/passivitet Kvarstående oro efter flera skott. Avbryter efter tydlig flykttendens. Avstår skott eller bryter. Berörd, rädd.

 


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor