Start     Medlem    Om Collie    Valp&Kennel    Klubbinfo    Statistik    MENTALINDEX    Aktiviteter    Resultat&Priser    Länkar  

jjjjjjj


MER INFO OM PROJEKT MENTALT SUND COLLIE

Uppdaterad 2011-09-09

Pilotstudie för utveckling av ett "mentalindex" för collie

Av Katja Grandinson och Per Arvelius, institutionen för husdjursgenetik, SLU

Projektet Mentalt Sund Collie är ett samarbete mellan Svenska Collieklubben (SCK, Svenska Brukshundklubben (SBK) Svenska Kennelklubben (SKK) och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Syftet med projektet är att skapa verktyg som gör det enklare för uppfödarna att föda upp hundar med god mentalitet. Dessutom kommer det att bli enklare för valpköpare att finna de valpar som kommer att utvecklas till de vuxna hundar de söker. 

Hundars mentalitet registreras idag i stor skala genom Mentalbeskrivning Hund (MH) där en stor andel av våra brukshundar, däribland collie, beskrivs. En hunds reaktioner på MH säger en hel del om hur den mår och beter sig i vardagen. MH utvecklades ursprungligen för att vara en hjälp i avelsarbetet, och vi vet att de egenskaper som mäts i MH är ärftliga. Därför kommer egenskaper som mäts i MH att utgöra en viktig del i det nya avelsverktyget. Ett mål med projektet är att utveckla en rutinmässig skattning av så kallade avelsvärden för olika egenskaper som mäts i MH för collie. Det har man inte tidigare gjort för någon ras. Collieklubben kommer alltså att gå i fronten vad gäller utveckling av möjligheter att göra genetiskt urval för förbättrad mentalitet. 

Resultat från projektet kommer att ligga till grund för ett nytt certifieringssystem för långhårig collie. Svenska Collieklubben kommer att kunna certifiera kullar som uppnår vissa kriterier vad gäller föräldrarnas avelsvärden för MH-egenskaper, eventuellt kombinerat med andra egenskaper som resultaten visar har stor betydelse för just colliens mentalitet. Certifieringen indikerar vilka kullar som har stor potential att utvecklas till hundar med önskvärda mentala egenskaper. Certifieringen blir en tydlig hjälp för valpköpare, och ger en möjlighet för uppfödare att profilera sin uppfödning.


Presentation av FAS I av projektet   (Från Colliebladet Nr 1 2011)

Bra förutsättningar för effektiv avel för colliens mentalitet
av Katja Grandinson och Per Arvelius, Institutionen för husdjursgenetik, SLU.




Första fasen av projektet Mentalt Sund Collie visar på höga arvbarheter för 
colliens reaktioner på MH. Vi kan också visa positiva samband mellan 
reaktioner på MH och colliehundars beteende i vardagen. Dessa resultat 
betyder att det finns goda förutsättningar för att bygga ett effektivt 
avelsprogram för colliens mentalitet.


ENKÄTEN i fas I
För att säkerställa vilka delar av MH som har störst betydelse för viktiga aspekter av colliens vardagsbeteende genomfördes under 2010 en enkätstudie där collieägarna skulle svara på frågor om sina hundars beteende i vardagslivet. Genom enkätstudien fick vi också information om vilka aspekter av colliens mentalitet som vi inte riktigt kommer åt via MH. 

För att projektet skulle lyckas var det viktigt att vi fick in så mycket uppgifter som möjligt om långhåriga colliehundars beteende i vardagslivet. Totalt fick vi in 1804 svar på enkäten, varav 1766 var identifierbara hundar av rätt ras. Enkäten visar att collieägare generellt uppfattar sina hundar som mycket lyhörda, lättlärda och lekfulla när det gäller lek med familjemedlemmar Som hunden känner väl.






Men enkäten bekräftar även också vad MH-profilen för långhårig collie antyder, nämligen att förhållandevis många collies visar beteenden relaterade till rädsla. Som exempel kan nämnas att på frågan om hur vanligt det är att hunden visar rädsla för att gå i trapport, svarade bara 44 % att det aldrig förekommer. Det vill säga att 56 % av långhåriga collie visar enligt sina ägare någon grad av rädsla för att gå i trappor. Det kan jämföras med 22 % för ett antal andra raser som genomförde en liknande enkätstudie i ett annat forskningsförsök. 


0=inte alls, 4=mycket stor

Några ytterligare axplock: 55 % av de som besvarat enkäten uppger att deras collie visar någon grad av rädsla för skott eller fyrverkerier och av dessa är det hälften som visar stor rädsla. 45 % visar någon grad av rädsla för att gå på hala golv, varav en tredjedel stor rädsla. 


0=inte alls, 4=mycket stor


Vad säger MH om hunden i vardagen?
Hundens beteende vid MH är bara intressant om det berättar något om vad vi kan förvänta oss av hundens beteende i "verkligheten". Det spelar ju ingen roll om vi avlar för hundar som är orädda för spöken och "dumpen", om det inte samtidigt betyder att de är mindre rädda för höga ljud och hala golv. Totalt 935 hundar vars ägare svarat på enkäten hade också en MH-beskrivning. genom att koppla dessa hundars MH-resultat till enkätsvaren kunde vi konstatera att MH ger värdefull information om hundarnas vardagsbeteende.  

sambanden visar att hundar med hög socialitet på MH även beskrivs av sina ägare som att de har ett stort intresse för människor och visar mindre rädsla för främlingar. Hundar med höga poäng på de egenskaper ingår i nyfikenhet/orädsla beskrivs av sina ägare som att de har stort lekintresse, mindre miljörädslor och mindre rädsla för främlingar. Lekfullhet på MH och intresse för lek i vardagen visar ett starkt samband, och lekfullhet på MH är också i viss mån kopplat till högre främlingsorienterat intresse och mindre rädsla. Jakt på MH associerar till högre lekintresse i vardagen, men även ett högre intresse för att jaga vilt.

Vår slutsats är att avelsarbete baserat på uppgifter från MH har goda förutsättningar att påverka hundarnas beteende i vardagliga situationer i en positiv riktning.    



Vill du läsa hela redovisningen från konferensen, klicka på länken här nedan.

>> Reportage i Colliebladet Nr 1 2011 från konferensen 19 feb och utfallet av FAS I >>


LITEN GENETIKSKOLA

Vad är ett avelsvärde?

En hunds mentalitet och beteende påverkas av många olika faktorer. Det är väl belagt att en del av både djurs och människors mentalitet eller personlighet styrs av gener – en förälder och dess avkomma är generellt sett mer lika varandra än två individer vilka som helst. Personligheten styrs också av icke ärftliga faktorer, som uppväxtmiljö och den omgivning och hantering individen utsätts för i vardagen. Kombinationen av gener och inverkan av omgivning styr hur individen reagerar och beter sig i olika situationer. 

I avelsarbete är det självklart viktigt att försöka identifiera vilken inverkan olika tänkbara föräldradjur kommer ha på sin framtida avkomma, alltså att skilja ut hur mycket av de tilltänkta föräldrarnas beteendemönster och prestationer som beror på arv och hur mycket som beror på miljön. Det mest effektiva sättet att göra detta på är genom att skatta avelsvärden för de egenskaper man är intresserad av. För till exempel vissa sjukdomar eller pälsfärger som styrs av enskilda gener finns ibland möjligheten att kunna göra ett gentest och få ett direkt svar på om hunden är bärare eller inte. För beteende och mentalitet som styrs av ett stort antal olika gener kan man inte tala om huruvida en hund är bärare eller inte, utan man får istället genom en statistisk metod skatta den samlade effekten av hundens alla gener som påverkar egenskapen. Det skattade värdet kallar man avelsvärde, eller ibland index. 

Avelsvärden är något som sedan länge används i avelsarbetet inom andra djurslag och där visat sig vara ett mycket effektivt verktyg. Ett avelsvärde är inte ett mått på hundens egna resultat eller prestationer, utan talar om vad en hund förväntas nedärva till sina avkommor. När det gäller exempelvis MH är det givetvis så att en hunds resultat beror på en mängd olika faktorer som inte har med hundens gener att göra. När man skattar ett avelsvärde kan man korrigera för sådana så kallade miljöfaktorer som påverkar hundens resultat, till exempel hundens ålder och kön, vilken tid och plats bedömningen gjordes på och vem som var beskrivare. Man tar också hänsyn till information från hundens alla släktingar. Det här gör att man i stor utsträckning kan komma runt problemet med att enskilda hundars MH-resultat av olika skäl kan bli missvisande. Avelsvärden ger därför mycket säkrare information om hundens genetiska potential, jämfört med det faktiska resultatet från MH-beskrivningen. En annan konsekvens av att kunna välja avelsdjur baserat på deras avelsvärden är att man kan få fler djur att välja emellan. Man behöver inte välja bort möjliga avelsdjur för att de själva saknar information om t.ex. MH-resultat. Med avelsvärden får du information även om hundar som själva saknar testresultat, via deras släktingar. 

Hur kan ett avelsvärde användas?

Ett avelsvärde för en egenskap uttrycks ofta som en avvikelse från rasens medeltal, precis på samma sätt som man för MH – i de så kallade ”spindeldiagrammen” - redovisar en hunds eller en avkommegrupps resultat i relation till rasens medeltal. Ofta sätter man rasens medel till 100. Om man tänker sig att man skattat avelsvärden för mankhöjd så betyder det att en hund med ett avelsvärde under 100 nedärver mindre avkommor än rasens medeltal och ett avelsvärde över 100 betyder att hunden nedärver större avkommor än rasens medeltal. 

Avelsvärden talar inte om huruvida en hund är bra eller dålig. Det beror helt på om rasens medelvärde för en egenskap överensstämmer med rasklubbens och uppfödarnas uppfattning om vad som är önskvärt. Om man är nöjd med en hundras mankhöjd finns ingen anledning att välja hundar med väldigt höga avelsvärden utan då kan det vara bättre att välja hundar med avelsvärden runt 100, det vill säga som nedärver en mankhöjd som ligger runt rasmedel. Vill man ta valpar på en hund med ett högt avelsvärde för mankhöjd kan man välja att para hunden med en annan hund som har ett avelsvärde under 100. Avkommorna blir i genomsnitt ett medeltal av föräldrarnas avelsvärden. 

Det är också viktigt att komma ihåg att ett avelsvärde bara anger hundens nedärvningsförmåga för just den egenskapen. I avelsarbetet finns ju många olika aspekter att ta hänsyn till, där mentalitet är en del. En hunds värde för avelsarbetet i rasen måste alltså bestämmas mot bakgrund av mer information än ett enskilt resultat eller ett avelsvärde för en enskild egenskap. 

Avelsvärden ska alltså ses som en viktig information, inte ett direkt kvitto på vad som är önskvärt eller inte. Det är fortfarande uppfödarna och rasklubben som måste avgöra om de är nöjda med rasens nuvarande situation, eller om det finns anledning att vilja utveckla rasen i en specifik riktning. Oavsett om man vill bevara det man har eller om man vill driva urval i någon riktning ger avelsvärden den mest kompletta informationen för en viss given egenskap. 

Katja Grandinson och Per Arvelius
Institutionen för husdjursgenetik, SLU

Uppsala, 2010-05-26


© Svenska Collieklubben 2005 | Start | E-post
Totalt besökare | Besökare online


Huvudsponsor